ترجمه شفاهی

  1. ترجمه شفاهی
  2. همزمان (در کابین)
ترجمه ترجمه شفاهی .یک ساعت. (حد اقل 2 ساعت) همزمان. یک ساعت. (حد اقل 3 ساعت)
فارسی — روسی 5000 7000
روسی — فارسی 5000 7000

ترجمه کتبی

ترجمه موضوع ترجمه
عمومی حقوقی. با مهر رسمی +500 فنی تبلیغات
فارسی — روسی 500 600 700 1 صفحه 300
<1 صفحه 500
روسی — فارسی 500 600 700 >1 صفحه 300
<1 صفحه 500
هزینه های اضافه %
ترجمه فوری 50%
متون دشوار(دست نوشته/قدیمی/ادبی) 75%

تماس با ما